1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.producentslubny.pl. (zwanego w dalszej części „Sklep internetowy”). Właścicielem Sklepu internetowego jest: P.U.H. PRO-STYL Dominik Grzegorzek, Twardorzeczka ul. Widokowa 156, 34-324 Lipowa, NIP: 5532411404, REGON: 241002512, e-mail: [email protected], tel.: +48 608 xxx xxx
 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:Sklep internetowy – sklep internetowy istnieje pod adresem www.producentslubny.pl   Właściciel Sklepu internetowego – P.U.H. PRO- STYL Dominik Grzegorzek, Twardorzeczka ul. Widokowa 156, 34-324 Lipowa Zamówienie - to oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostarczane za pomocą przesyłek. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Produkt spersonalizowany

  - klient ma możliwość nanoszenia własnych treści na grafiki będące własnością Właściciela sklepu, które będą drukowane, znakowane lub nanoszone zgodnie z rodzajem zamówienia oraz posiadaną przez sklep technologią. Tylko w wybranych i do tego przeznaczonych zamówieniach klient ma prawo importować (nanieść) własną grafikę lub zdjęcie. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość realizacji zamówienia poprzez wysłanie grafik za pomocą mail, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiej potrzeby z personelem sklepu.Dostępność towarów w sklepie będzie aktualizowana na bieżąco z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 3. Kontakt online ze Sklepem internetowym możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Kontakt z obsługą Sklepu internetowego możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 pod numerem telefonu +48 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Klienta) pod adresem e-mail: [email protected], jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu internetowego, oraz za pośrednictwem social mediów.

 4. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
 5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internetowej. Złożenie zamówienia może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych, zgodna z taryfą operatora Klienta).

 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), z włączoną obsługą Cookies; b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.

Składanie Zamówień na towary udostępniane w Sklepie internetowym jest możliwe: po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego (zakupy przez rejestrację), przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji). 

 • Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu towaru lub Rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację usług świadczonych przez Sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu internetowego wybrać zakładkę „Utwórz konto”, a następnie podać swój e-mail oraz hasło.
 • Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 4, na podany przez Klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto w Sklepie internetowym.
 • Po kliknięciu w link aktywacyjny Klient zostanie przekierowany na stronę logowania. Po zalogowaniu się w Sklepie internetowym poprzez wpisanie loginu i hasła, Klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując imię i nazwisko, telefon oraz adres.
 • W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu internetowego po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 • Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Właściciel Sklepu internetowego może podjąć próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Właściciel Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia lub Rezerwacji.
 • Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00. Realizacja Zamówienia/Rezerwacji złożonego w dni powszednie po godzinie 14.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. 
 1. Dokonując zakupów przez zalogowanie się, Klient składa Zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie internetowym do koszyka, wskazanie sposobu dostawy i płatności, danych niezbędnych do wystawienia rachunku, jeśli Klient żąda wystawienia rachunku należy poinformować o tym Sklep w komentarzu do zamówienia.

 2. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa Zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie internetowym do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie” wskazując sposób dostawy i płatności oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres, e-mail, dane niezbędne do wystawienia rachunku.

 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Klienta oraz dane do wystawienia Rachunku, jeżeli Klient żądał wystawienia Rachunku wraz z informacją o prawie bądź braku prawa do odstąpienia od umowy.

 4. Klient podczas składnia zamówienia, może skorzystać z panelu personalizacji w którym przed końcowym złożeniem zamówienia dostosuje kupowany produkt do swoich oczekiwań, jednak w ramach możliwości, które oferuje mu sklep internetowy. Po złożeniu spersonalizowanego zamówienia klient potwierdza  poprawność wprowadzonych treści

 1. Procedura składania Zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupachbez rejestracji, w momencie wyboru przez Klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” oraz dokonaniu akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia.

 2. Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca złożenie Zamówienia i treść złożonego Zamówienia.

 3. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów objętych Zamówieniem. Potwierdzenie następuje w formie wiadomości e-mail, wraz z którą Sklep internetowy przesyła informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. W dalszej kolejności Klientowi przesyłane są bieżące informacje o przebiegu i realizacji Zamówienia

 4. Realizacja zamówienia następuje jedynie po zaksięgowaniu na kącie bankowym Właściciela sklepu należnej  kwoty określonej w podsumowaniu transakcji. 

 1. Właściciel Sklepu internetowego świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługę druku i znakowania spersonalizowanymi przez zamawiającego treściami, towaru..
 2. Usługa personalizowania oferowana jest na asortymencie znajdującym się w ofercie sklepu oraz na szatach graficznych stworzonych bądź posiadanych przez Właściciela sklepu.Właściciel sklepu nie dokonuje korekty wprowadzonych treści jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich błędne wprowadzenie.
 3. Minimalne i maksymalne wymagania dotyczące plików, na podstawie których możliwe jest wykonanie wydruków fotografii specjalnego są następujące: a) rozszerzenie plików: JPEG, PNG, BMP, PDF; b) wielkość pliku: od 1 do10 Mb; c) rozdzielczość zdjęć: od 1000 do 3000 pikseli - Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za słaby wygląd fotografii w przypadku nadesłania przy Kliena fotografii spełniających powyższe parametry jednakże posiadających słabą jakość wizualną itp.
 4. W przypadku chęci personalizowania przez Klienta słów obraźliwych, szowinistycznych lub treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, jak również obrazów zawierających takie treści, Właściciel Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo odmowy grawerowania ich na produkcie, o czym Klient zostanie poinformowany.
 5. Zabronione jest przesyłanie tekstów, zdjęć lub obrazów, których wygrawerowanie spowodowałoby naruszenie wizerunku lub praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej osób trzecich. W przypadku naruszenia tego zakazu przez Klienta, Klient podejmie wszelkie czynności w celu zwolnienia Właściciela Sklepu internetowego z odpowiedzialności wobec osoby trzeciej, której prawa w wyniku działania Klienta zostały naruszone.
 6. Z chwilą złożenia zamówienia Klient udziela Właścicielowi Sklepu internetowego licencji na wykorzystanie przez Właściciela Sklepu internetowego przesłanego przez Klienta tekstu lub obrazu w celu realizacji zamówienia Klienta, poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę” przy klauzuli o poniższej treści:
 7. Dokonując spersonalizowanego zamówienia klient oświadcza -„Oświadczam, że posiadam wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do przesłanego pliku oraz treści w nim zawartych i udzielam P.U.H. PRO-STYL Dominik Grzegorzek licencji na wykorzystanie zapisanego w nim tekstu lub obrazu poprzez: wprowadzenie pliku do pamięci komputera i wykonanie jego kopii w celu realizacji usługi oraz rozpatrzenia reklamacji.
 8. Wyrażenie przez Klienta zgody na powyższą treść licencji ma na celu wyłącznie umożliwienie Właścicielowi Sklepu internetowego realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Klienta. Właściciel Sklepu internetowego nie będzie wykorzystywał przesłanych plików w żaden inny sposób, bez odrębnej, wyraźnej zgody Klienta. Właściciel Sklepu internetowego, będzie przechowywał  przesłany plik przez okres, w którym Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Powyższa licencja nie narusza w żaden sposób uprawnień Klienta do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku plików które zawierają dane osobowe. W takim przypadku uprawnienia Klienta dotyczące ochrony jego danych osobowych mają pierwszeństwo przez powyższą licencją. Powyższy zapis nie zobowiązuje Właściciela sklepu do udostępniania zamawiającemu grafik przechowywanych w plikach archiwalnych zamówień. 

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana
  jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 3. Właściciel Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w
  ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienia złożone lub Rezerwacje dokonane przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie internetowym jest płatność, przelewem online oraz za pośrednictwem serwisu Przelewy24. 
 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.
 2. Rachunek wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych
  do wystawienia RACHUNKU. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie rachunku drogą elektroniczną. 
 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta.

 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od chwili zaksięgowania płatności za zamówiony towar W szczególnych sytuacjach rozpoczęcie realizacji Zamówienia, nastąpi nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy.

 3. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Dostawa Zamówionego w Sklepie internetowym towaru odbywa się wybraną przesyłką kurierską.

 5. Realizowane będą wyłącznie prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy. Jednocześnie Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

 • podania przez Klienta nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;

 • braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;

 • podjęcia prób łamania zabezpieczeń Sklepu internetowego, wykorzystanie Sklepu internetowego niezgodne z przeznaczeniem, lub w przypadku gdy występuje inna próba oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta, w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem. 

1. Podmiotem odpowiedzialnym wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego co do towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: P.U.H. PRO-STYL Dominik Grzegorzek ul. Widokowa 156, 34-324 Lipowa

 1. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać : na adres sklepu (obowiązuje w odniesieniu do Właściciela sklepu internetowego) lub drogą elektroniczną na adres [email protected]:
 2. W reklamacji należy opisać niezgodność towaru z umową, a także wskazać, czy Klient żąda usunięcia
  wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna. Załączenie paragonu lub Rachunki dokumentującego zakup nie jest konieczne, ale ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
 3. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi albo podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 5. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w pkt 7 poniżej.

Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
 • zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do którejzadań statutowych należy ochrona konsumentów;

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru z tytułu niezgodności towaru z umową. 

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, w szczególności będącego Konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 

 1. Na zasadach niżej określonych, Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.
 2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłania go na adres (obowiązuje w odniesieniu do Właściciela Sklepu internetowego):
 3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy poprzez wysyłkę towaru na adres (obowiązuje w odniesieniu do Właściciela Sklepu internetowego):
 5. Wskazany termin odesłania towaru jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Właściciel Sklepu internetowego lub Partner, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, Właściciel Sklepu internetowego lub Partner nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi jednak bezpośrednie koszty odesłania towarów.
 7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 8. Właściciel Sklepu internetowego lub Partner może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta (o właściwościach wyraźnie przez Konsumenta zindywidualizowanych) lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznacza to, że nie istnieje obowiązek przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta spersonalizowanego lub spersonalizowanego za pośrednictwem funkcjonalności działającej na stronie www.producentslubny.pl. 
 1. Wszystkie towary zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego są objęte gwarancją jakości.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jakości jest P.U.H. PRO-STYL Dominik Grzegorzek 
 1. Administratorem danych osobowych jest P.U.H. PRO-STYL Dominik Grzegorzek , które może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, włączając w to pozyskiwanie tych danych jeżeli jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji. Dane osobowe Klientów są gromadzone, przetwarzane i chronione z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji zamówienia.
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji Zamówień i Rezerwacji, oraz w celach, na które Klient wyrazi
  odrębną zgodę.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania,
  oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych.
 5. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce
  prywatności. 
 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Sklep www.producentslubny.pl w przypadku zmiany regulaminu zobowiązuje się do jego niezwłoczengo umieszczenia regulaminu na stronie www.producentslubny.pl . Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 2. Spory pomiędzy Właścicielem Sklepu internetowego, a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, o ile zgodnie z niniejszym regulaminem spory nie będą rozstrzygane w drodze pozasądowej. 
 3. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021r.